מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות אתר safety

אתר "safety-home.org" להלן "האתר" מספק תוכן ומידע על מוצרים ושירותים בעולם האבטחה, כמו כן בשביל לשפר את חווית הגלישה באתר שלנו ואת השירותים אשר אנחנו מציעים לגולשים להלן "המשתמש", אנחנו משתפים פעולה עם חברות ואתרים בתחום מערכות האבטחה.

 

איזה מידע אישי אנחנו אוספים ומדוע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר.
 • ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

 

תגובות

כאשר מבקרים משאירים תגובות באתר, אנחנו אוספים את הפרטים שהמשתמש משאיר לטובת זיהוי טוב יותר של תגובות ספאם בעתיד.

 

עוגיות (Cookies)

כאשר המשתמש משאיר תגובה באתר אנחנו עשויים לשמור את השם והמייל שלך כעוגיות. זה נותן לך את האפשרות לא למלא שוב את הפרטים שלך בפעם הבאה שתגיב באתר. העוגיות נשמרות לפחות שנה. 

 

 

עם מי אנחנו משתפים את המידע עליך

אתר safety הוא אתר שמבקר מוצרים ושירותים בתחום אבטחת הבית ונותן טיפים ודעות של מומחים, בנוסף בשביל לשפר את חווית הגלישה באתר אנחנו משתפים פעולה עם חברות ואתרים בתחום האבטחה, לכן כאשר המשתמש ישאיר את פרטיו בנוגע לקבלת הצעת מחיר מבעל מקצוע, פרטיו יועברו לבעל המקצוע המומלץ על ידי אתר safety.

פרטי המשתמש לא יועברו לעולם לצד ג' אלא אם המשתמש השאיר את פרטיו בידיעה שהוא מעוניין בקבלת הצעת מחיר מבעל מקצוע.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר. כך לדוגמה החברה תמסור את שמך, כתובתך, ומספר הטלפון שלך לכל בעל מקצוע אשר בחרת לפנות אליו. במסגרת אספקת השירותים באתר, הנך מסכים שהחברה תמסור פרטיים אישיים ומידע שנאסף על פעילותך באתר אל מחוץ לגבולות ישראל לצורך ניהול השירותים באתר, לרבות ניהול משלוח מכתבים, newsletters ודיוור;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו
 • החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך
 • החברה רשאית להעביר את פרטיך לחברת צד שלישי במקרים בהם הלקוח נרשם באתר ו/או על גבי טופס הרשמה ייעודי המציין שיתוף פעולה של החברה עם אותה חברת צד שלישי
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

אבטחת מידע

אתר safety מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

אתר safety רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

הביטחון שלכם חשוב לנו

השאירו פרטים וקבלו ייעוץ חינם למערכת אבטחה לבית